Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

1. NÁZEV

Pečovatelská služba města Dobříše

2.DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Pečovatelská služba města Dobříše je příspěvkovou organizací města Dobříše. Organizace vznikla 2.1.1994 na základě zřizovací listiny vydané usnesením Zastupitelstva města Dobříše ze dne 16. 12. 1993 v platném znění dodatku č.2 ze dne 16.2.2023. Organizace poskytuje sociální služby pečovatelská služba a denní stacionář na základě oprávnění dle §78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich registrace je schválena rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Schéma organizační struktury je uvedeno níže.

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš

4.3. Úřední hodiny

pondělí – pátek 8:00 – 15:00

provozní doba – denně: 7:00 – 22:00

4.4. Telefonní číslo

+420 771 225 647

4.5. Adresa internetových stránek

psdobris.cz

4.6. Adresa podatelny

Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš

4.7. Elektronická adresa podatelny

info@psdobris.cz

4.8. Datová schránka

ipp8ewh

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

číslo bankovního účtu: 4691067359/0800

6. IČO

48954845

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

nejsme plátci DPH

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy

Hlavní dokumenty:

Zřizovací listina 15092023 pdf

Zřizovací listina 15092023 doc

Zřizovací listina, Poslání a etický kodex, Standardy kvality sociální služby, Vnitřní pravidla poskytovatele – pečovatelská služba, Vnitřní pravidla poskytovatele – denní stacionář, Ceník – pečovatelská služba, Ceník – denní stacionář, Ceník vedlejších činností, Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, Informační memorandum

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2024 xls

Rozpočet na rok 2024 pdf

Rozpočet na rok 2023 pdf

Rozpočet na rok 2023 xls

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 -2026 pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 -2026 xls

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 -2025 pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 -2025 xls

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádosti se podávají

 • osobně u ředitelky organizace ( v sídle Pečovatelské služby města Dobříše Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš )
 • telefonicky ( +420 771 225 647 )
 • poštou ( na adresu: Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš )
 • elektronicky: e-mailem: info@psdobris.cz, do datové schránky: ipp8ewh

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Podání a podněty lze uplatnit

 • osobně u ředitelky organizace ( v sídle Pečovatelské služby města Dobříše Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš )
 • telefonicky ( +420 771 225 647 )
 • poštou ( na adresu: Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš )
 • elektronicky: e-mailem: info@psdobris.cz, do datové schránky: ipp8ewh

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, v platném znění
 • Vyhláška 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění

Uvedené i další související předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u ředitelky Pečovatelské služby města Dobříše nebo jsou dostupné v konsolidovaném znění na https://www.zakonyprolidi.cz/.

11.2 Vydané právní předpisy

Pečovatelská služba města Dobříše není oprávněna vydávat právní předpisy.

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán, organizace úhradu nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných informací nepožaduje.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebylo vydáno.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

Organizace vzory licenčních smluv aktuálně nedisponuje.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly uděleny výhradní licence podle §14a) odst. 2 Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2023.docx

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2022.docx

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2021.docx

Organizační struktura