Poslání a etický kodex

Poslání 

Posláním Pečovatelské služby města Dobříše je podporovat samostatnost občanů našeho města a okolních obcí v nepříznivých sociálních situacích tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, vedli přirozený způsob život a zůstaly jim přitom zachovány rodinné, přátelské
a společenské vazby.

Obecné cíle

 • Zajistit základní lidské potřeby klientů v jejich domácím prostředí.
 • V rámci kapacity Pečovatelské služby napomáhat klientům prodloužit pobyt v přirozeném prostředí – v jejich domovech a minimalizovat riziko odchodu do pobytového zařízení (domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných atd.).
 • Poskytovat klientům službu individuálně, podle jejich přání a potřeb. Umožnit jim samostatně se rozhodovat o vlastním životě.
 • Zajistit klientům kontakty se společenským prostředím a tím tak zachovávat jejich dosavadní životní styl.
 • Spolupracovat s navazujícími sociálními a zdravotnickými službami podle přání a potřeb klientů.
 • Podporovat klienty, aby mohli vést aktivní život i při snížené soběstačnosti (např. s pomocí kompenzačních pomůcek). 

Při práci se řídíme těmito principy

 • Osobní přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se porozumět jeho konkrétním potřebám.
 • Profesionalita – naší prioritou je  odborné vedení a pravidelné vzdělávání pracovního týmu ke kvalitnímu poskytování služeb.
 • Flexibilita a kreativita – pružně reagujeme na měnící se podmínky, nebojíme se nových situací a jsme připraveni se k problémům stavět konstruktivně a s pozitivním přístupem.
 • Nepřekračování hranic – dodržujeme pravidla předem dohodnutá s klientem a zprostředkováváme právě tolik pomoci a podpory, kolik je nutné. Zároveň podporujeme klienta v soběstačnosti, motivujeme, posilujeme a aktivizujeme ho k samostatnosti a nezávislosti. 

 

Etický kodex

Etický kodex pracovníků sociálních služeb Pečovatelské služby města Dobříše upravuje základní morální pravidla chování všech pracovníků organizace ve vztahu ke klientům, k organizaci a k veřejnosti. Etické uvědomění je nutnou podmínkou pro práci v sociálních službách, vede k profesionálnímu jednání a je základem kvality nabízených služeb.

Etické zásady

Pracovník je povinen při výkonu služby dodržovat lidská práva u skupin a jednotlivců, tak jak jsou vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách, Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod, a v dalších zákonech tohoto státu.

Pracovník respektuje jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. Pracovník pomáhá klientům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností. Pracovník je povinen dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chování pracovníka sociálních služeb

Ve vztahu ke klientům pracovník:

 • podporuje klienta k samostatnosti a k vědomí vlastní odpovědnosti – ne k závislosti
 • jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů, nesnižuje jejich osobnost, nenadřazuje se, nezesměšňuje,
 • při hygienických úkonech zachovává intimitu klienta
 • ke všem klientům služeb přistupuje se stejným pracovním úsilím bez jakýchkoliv náznaků diskriminace, zneužívání nebo šikany
 • chrání právo na soukromí klienta a důvěrnost jeho sdělení  – data a informace požaduje pouze v rozsahu potřebném pro zajištění poskytovaných služeb, nesděluje informace o klientovi bez jeho souhlasu
 • podporuje klienta při využívání všech služeb nejen naší organizace, ale i v návaznosti na jiné zdroje
 • podporuje a respektuje svobodnou vůli při rozhodování klienta
 • podporuje klienta při řešení problémů a naplnění vlastních cílů
 • uvědomuje si profesní omezení – nepřekračuje hranice
 • jedná s klienty s účastí, empatií a péčí
 • podporuje běžný způsob života klienta, respektuje jeho zvyky a tradice
 • nesmí přijímat peněžité ani věcné dary ani získat jiný neoprávněný majetkový prospěch na úkor klienta
 • nenavazuje s klientem neprofesionální vztahy

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli pracovník:

 • odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • přijímá a uplatňuje závazky vyplývající z tohoto kodexu
 • snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co možná nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům
 • podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci a veřejně vystupuje tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno organizace
 • nesděluje informace, ke kterým není kompetentní
 • neřeší v přítomnosti klientů problémy osobního a provozního charakteru

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům pracovník:

 • respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků a spolupracuje s nimi, čímž přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných služeb
 • respektuje rozdíly v názorech svých spolupracovníků
 • případné kritické připomínky ke spolupracovníkům vyjadřuje na vhodném místě, vhodným a konstruktivním způsobem a využívá k tomu za tímto účelem nastavené nástroje – supervize, intervize
 • pracuje týmově

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník:

 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod
 • je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy
 • využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, své znalosti a dovednosti nadále rozšiřuje

Ve vztahu ke společnosti pracovník:

 • má právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případné porušování zákonů, dbá oprávněných zájmů občanů, zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a kvality života klientů 
 • podporuje klienty služeb v začleňování do společnosti
 • podporuje běžný způsob života občanů v nepříznivých sociálních situacích a prostřednictvím svých služeb usnadňuje pobyt v jejich domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby

Závaznost etického kodexu a další pravidla

Etickým kodexem se řídí všichni zaměstnanci dle svých svěřených kompetencí. Etický kodex je pro ně závazný.
Zaměstnanci se dále řídí Standardy kvality sociálních služeb a ostatními vnitřními předpisy organizace.