Poslání a etický kodex

Poslání a etický kodex

Posláním Pečovatelské služby města Dobříše je podporovat samostatnost občanů našeho města a okolních obcí, prostřednictvím svých služeb tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, vedli přirozený způsob život a zůstaly přitom zachovány jejich rodinné, přátelské
a společenské vazby.

Obecné cíle

 • umožnění samostatného rozhodování o vlastním životě
 • zajištění základních lidských potřeb
 • podpora aktivního života i při omezené soběstačnosti
 • sociální začlenění

Zaměstnanci se řídí těmito principy

 • zachování lidských práv a důstojnosti
 • zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli
 • respekt ke svobodné vůli v rozhodování
 • respektování soukromí
 • podpora běžného způsobu života
 • podpora soběstačnosti
 • nepřekračování hranic podpory služby

Etický kodex

Etický kodex pracovníků sociálních služeb Pečovatelské služby města Dobříše upravuje základní morální pravidla chování všech pracovníků organizace ve vztahu k uživateli, k organizaci a k veřejnosti. Etické uvědomění je nutnou podmínkou pro práci v sociálních službách, vede k profesionálnímu jednání a je základem kvality nabízených služeb.

Etické zásady

Pracovník je povinen při výkonu služby dodržovat lidská práva u skupin a jednotlivců, tak jak jsou vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách, Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod, a v dalších zákonech tohoto státu.

Pracovník respektuje jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. Pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností. Pracovník je povinen dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chování pracovníka sociálních služeb

Ve vztahu k uživateli pracovník:

 • podporuje klienta k samostatnosti a k vědomí vlastní odpovědnosti – ne k závislosti
 • jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů, nesnižuje jejich osobnost, nenadřazuje se, nezesměšňuje,
 • při hygienických úkonech zachovává intimitu klienta
 • ke všem klientům služeb přistupuje se stejným pracovním úsilím bez jakýchkoliv náznaků diskriminace, zneužívání nebo šikany
 • chrání právo na soukromí klienta a důvěrnost jeho sdělení  – data a informace požaduje pouze v rozsahu potřebném pro zajištění poskytovaných služeb, nesděluje informace o klientovi bez jeho souhlasu
 • podporuje klienta při využívání všech služeb nejen naší organizace, ale i v návaznosti na jiné zdroje
 • podporuje a respektuje svobodnou vůli při rozhodování klienta
 • podporuje klienta při řešení problémů a naplnění vlastních cílů
 • uvědomuje si profesní omezení – nepřekračuje hranice
 • jedná s klienty s účastí, empatií a péčí
 • podporuje běžný způsob života klienta, respektuje jeho zvyky a tradice
 • nesmí přijímat peněžité ani věcné dary ani získat jiný neoprávněný majetkový prospěch na úkor klienta
 • nenavazuje s uživatelem neprofesionální vztahy

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli pracovník:

 • odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • přijímá a uplatňuje závazky vyplývající z tohoto kodexu
 • snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co možná nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům
 • podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci a veřejně vystupuje tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno organizace
 • nesděluje informace, ke kterým není kompetentní
 • neřeší v přítomnosti klientů problémy osobního a provozního charakteru

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům pracovník:

 • respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků a spolupracuje s nimi, čímž přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných služeb
 • respektuje rozdíly v názorech svých spolupracovníků
 • případné kritické připomínky ke spolupracovníkům vyjadřuje na vhodném místě, vhodným a konstruktivním způsobem a využívá k tomu za tímto účelem nastavené nástroje – supervize, intervize
 • pracuje týmově

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník:

 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod
 • je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy
 • využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, své znalosti a dovednosti nadále rozšiřuje

Ve vztahu ke společnosti pracovník:

 • má právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případné porušování zákonů, dbá oprávněných zájmů občanů, zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a kvality života klientů 
 • podporuje klienty služeb v začleňování do společnosti
 • podporuje běžný způsob života občanů v nepříznivých sociálních situacích a prostřednictvím svých služeb usnadňuje pobyt v jejich domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby

Závaznost etického kodexu a další pravidla

Etickým kodexem se řídí všichni zaměstnanci dle svých svěřených kompetencí. Etický kodex je pro ně závazný.
Zaměstnanci se dále řídí Standardy kvality sociálních služeb a ostatními vnitřními předpisy organizace.

Zájemce o službu lze odmítnout v těchto případech:

 • neposkytujeme sociální službu, která je mimo rozsah našich služeb
 • není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby
 • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace