Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak Pečovatelská služba města Dobříše zpracovává vaše osobní údaje.

 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?
  Správcem vašich osobních údajů je:
  Název obce: Pečovatelská služba města Dobříše (dále jen „Zařízení“)
  Sídlo: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš IČO: 48954845
  Zastoupená ředitelkou Mgr. Lucií Přádovou
 1. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?
  Povinností Zařízení je mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit Vaše osobní údaje.
  Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
  Bc. Iva Petřinová
  Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš, kancelář Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
  Telefon: 608 191 361
  E-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz
  Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.
 1. Z jakého důvodu zpracovává Zařízení vaše osobní údaje?
  Zařízení zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu, nebo pro splnění povinností uložených zákonem, nebo z důvodu oprávněných zájmů Zařízení nebo třetí strany. Zařízení zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). V souvislosti s poskytováním péče jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
  Zařízení zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů také v rámci funkce zaměstnavatele. Většina osobních údajů subjektů je přitom zpracovávána na základě povinností, uložených Zařízení zvláštními zákony, případně též smlouvami. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů, resp. zaměstnanců. Tato zpracování však Zařízení provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí, kdy je nutná předchozí registrace).
  Do třetích zemí (zemí mimo EU) osobní údaje nepředáváme.
  Zvláštní kategorie osobních údajů
  Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním péče Vaší osobě. Tyto údaje patří do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, protože jsou pro vás obzvlášť citlivé, a proto jejich ochrana je zvýšená. Přestože i tyto osobní údaje jsme povinni sdělovat při vykazování hrazené zdravotní a sociální péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem, věnujeme jejich ochraně mimořádnou pozornost. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
 1. Které osobní údaje zpracováváme
  Personální a platová agenda • Účel zpracování: zajištění pracovně právních vztahů a všech povinností s nimi spojených dle zákoníku práce a navazujících zákonů (zejména daně, sociální a zdravotní pojištění) • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – zdravotní stav • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci Zařízení + osoby s jiným vztahem k Zařízení • Kategorie příjemců údajů: Zařízení + jiní příjemci – právnické osoby v ČR (zejména zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení) • Doba uchování: až 45 let dle spisového řádu
  Evidence uchazečů o zaměstnání • Účel zpracování: příprava pracovně právních vztahů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: uchazeč o zaměstnání • Kategorie příjemců údajů: interní – správce OÚ • Doba uchování: až 5 let dle spisového řádu
  Dokumentace subjektů • Účel zpracování: zdravotní a evidenční dokumentace subjektů • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zvláštní kategorie osobních údajů, popisné údaje, údaje o jiné osobě • Kategorie subjektu údajů: občané • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů • Doba uchování: podle Spisového a skartačního řádu, až 5 let
  Kniha úrazů a Záznamy o úrazu • Účel zpracování: dokumentace předepsaná podle zákonů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje • Kategorie subjektu údajů: občané • Kategorie příjemců údajů: interní – správce osobních údajů, rodiče – zákonní zástupci žáků (v případě nezletilých subjektů), stanovené orgány a instituce (dle okolností -Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel Zařízení, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce) • Doba uchování: kniha úrazů – 5 let, záznamy o úrazu – 10 let
  Projekty • Účel zpracování: Projekty — evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 • Kategorie osobních údajů: dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, podpořené osoby • Kategorie příjemců údajů: interní – správce osobních údajů, řídící orgán projektu • Doba uchování: dle požadavků řídícího orgánu
 1. Jaká jsou vaše práva?
  Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:
 • Vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
 • Opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • Vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování
 1. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům a jakým způsobem můžete takovou žádost podat?
  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
  Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
  Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
  Zjevně bezdůvodný (opakující se v krátkém časovém období) nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  Požadovat můžete pouze přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osob, musíte od ní mít plnou moc.
  Zařízení přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
  O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
 1. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?
  Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Právě jeho úkolem je především dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

  Pečovatelská služba města Dobříše
  zastoupená ředitelkou Mgr. Lucií Přádovou

Cookies

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.