Poslání a etický kodex

Posláním Pečovatelské služby města Dobříše je podporovat samostatnost občanů našeho města a okolních obcí, prostřednictvím svých služeb tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, vedli přirozený způsob života a byly přitom zachovány jejich rodinné, přátelské a společenské vazby.

Obecné cíle

 • umožnění samostatného rozhodování o vlastním životě
 • zajištění základních lidských potřeb
 • vést aktivní život i pro ztrátu soběstačnosti
 • sociální začlenění

Zaměstnanci se řídí těmito principy

 • zachování lidských práv a důstojnosti
 • zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli
 • svobodná vůle v rozhodování
 • respektování soukromí
 • podpora běžného způsobu života
 • podpora soběstačnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pravidelné vzdělávání pracovního týmu
 • dodržování Etického kodexu pracovníků (viz. Etický kodex)
 • návazná spolupráce
 • nepřekračování hranic podpory služby

Komu je služba určena

Občanům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

 • z důvodu pokročilého věku
 • z důvodu tělesného postižení nebo nepříznivého zdravotního stavu od 1 roku dítěte
 • rodinám s dětmi, kde se současně narodila tři a více dětí do 4 let jejich věku

Odmítnutí zájemce o službu

Zájemce o službu lze odmítnout v těchto případech:

 • neposkytujeme sociální službu, která je mimo rozsah našich služeb
 • není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby
 • zájemce nepatří do cílové skupiny naší organizace

Etický kodex

Etický kodex pracovníků sociálních služeb Pečovatelské služby města Dobříše upravuje základní morální pravidla chování všech pracovníků organizace ve vztahu k uživateli, k organizaci a k veřejnosti. Etické uvědomění je nutnou součástí každého pracovníka, která vede k jeho profesionálnímu jednání a je základem kvality nabízených služeb.

Etické zásady

Pracovník je povinen při výkonu služby dodržovat lidská práva u skupin a jednotlivců, tak jak jsou vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, a dalšími zákony tohoto státu.

Pracovník respektuje jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob. Pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností. Pracovník je povinen dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chování pracovníka sociálních služeb

Ve vztahu k uživateli pracovník:

 • podporuje uživatele k samostatnosti a k vědomí vlastní odpovědnosti – ne k závislosti
 • jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů, nesnižuje jejich osobnost, nenadřazuje se, nezesměšňuje, při hygienických úkonech zachovává intimitu uživatele
 • ke všem uživatelům služeb přistupuje se stejným pracovním úsilím bez jakýchkoliv náznaků diskriminace, zneužívání nebo šikany
 • chrání právo na soukromí uživatele a důvěrnost jeho sdělení • data a informace požaduje pouze v rozsahu potřebném pro zajištění poskytovaných služeb uživateli
 • nesděluje informace o uživateli bez jeho souhlasu
 • podporuje uživatele při využívání všech služeb nejen od organizace, ale i v návaznosti na jiné zdroje
 • podporuje uživatele při hledání možností jejich zapojení do procesu jejich problémů
 • podporuje a respektuje svobodnou volbu rozhodování uživatele
 • podporuje uživatele při řešení problémů a naplnění vlastních cílů
 • uvědomuje si profesní omezení – nepřekračuje hranice
 • jedná s uživateli s účastí, empatií a péčí
 • podporuje běžný způsob života uživatele, respektuje jeho zvyky a tradice
 • nesmí přijímat peněžité ani věcné dary ani získat jiný neoprávněný majetkový prospěch na úkor uživatele
 • nenavazuje s uživatelem neprofesionální vztahy

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli pracovník:

 • odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • přijímá a uplatňuje závazky vyplývající z tohoto kodexu
 • snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co možná nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům
 • podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci
 • ve veřejném vystupování jedná tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno organizace
 • nesděluje informace ke kterým není kompetentní
 • neřeší v přítomnosti klientů problémy osobního, provozního a profesního charakteru

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům pracovník:

 • respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, spolupracuje s nimi čímž přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných služeb
 • respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti svých spolupracovníků, kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě, vhodným způsobem po dohodě s kolektivem
 • pracuje týmově

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník:

 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod
 • je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy
 • Využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, a naopak svoje znalosti a dovednosti rozšiřuje

Ve vztahu ke společnosti pracovník:

 • má právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů, zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a kvality života uživatelů služeb
 • podporuje uživatele služeb v začleňování do společnosti
 • podporuje běžný způsob života občanů v nepříznivých sociálních a zdravotních situacích, prostřednictvím svých služeb, v jejich domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby

Závaznost etického kodexu a další pravidla

Etickým kodexem se řídí všichni zaměstnanci dle svých svěřených kompetencí. Etický kodex je pro ně závazný.

Zaměstnanci se dále řídí těmito pravidly: Standardy kvality sociálních služeb a ostatními vnitřními předpisy organizace.